شیر و درپوش کلکتور، ملزومات گرمایش از کف
ردیف شماره فنی شرح کالا "واحد سفارش عدد x = هرجعبه"
شیر و درپوش کلکتور، ملزومات گرمایش از کف
1 30999  شیر کلکتور  16x1/2      15
2 30888   شیر کلکتور 20x1/2        12
 3   30132    شیر هواگیری کلکتور      15
 4   30131   درپوش کلکتور 1           15
 5  30140   درپوش کلکتور  3/4        15
 6  30139  کلکتور  1/4  1              30
 7  30998  ورق متالایز                 100