عصایی پشت بام
شماره فنی قطر طول واحد سفارش
عصایی پشت بام
Z050200 50 2m
Z075200 75
Z011200 110