سیفون یک تکه با علمک بلند
شماره فنی قطر طول واحد سفارش
سیفون یک تکه با علمک بلند
ZTS050 50
ZTS075 75
ZTS110 110