جعبه کلکتور
ردیف شماره فنی شرح کالا "واحد سفارش عدد x = هرجعبه"
جعبه کلکتور
1 30134 جعبه کلکتور 45*40 1
2 30501 جعبه کلکتور 50*50 1
 3    30502   جعبه کلکتور 45*60  1
 4   30503  جعبه کلکتور45*80 1