بست دیواری (پایه دار)
شماره فنی قطر طول واحد سفارش
بست دیواری (پایه دار)
Z7200100 40
Z7200200 50 140
Z7200400 75 60
Z7200500 110 36
Z7200600 125 25
Z7200700 160 20