زانو سه راه دیواری توپیچ °90 کوپلی ( سه راه دیواری )
ردیف شماره فنی شرح کالا "واحد سفارش عدد x = هرجعبه"
زانو سه راه دیواری توپیچ °90 کوپلی ( سه راه دیواری )        WALL FEMALE TEE90
1 50159 " زانو سه راه دیواری صفحه دار توپیچ 16 x 1/2"" x 16 " 6
2 50161 " سه راه دیوای توپیچ 16 x 1/2"" x 16 " 10