صفحه نصب و درپوش تست
ردیف شماره فنی شرح کالا "واحد سفارش عدد x = هرجعبه"
صفحه نصب و درپوش تست
1 30444 صفحه نسب 73mm   50
2 30555 صفحه نسب 153mm   20
 3   30666   صفحه نصب 500mm (صفحه رادیاتور)   10
 4  30222  صفحهقوس دار   20
  5   30333  درپوش تست   100