تبدیل روپیچ و توپیچ کوپلی
ردیف شماره فنی شرح کالا "واحد سفارش عدد x = هرجعبه"
تبدیل روپیچ و توپیچ کوپلی        STRAIGHT MALE
1 60161 16 x 1/2" تبدیل روپیچ 42
2 60162 16 x 3/4" تبدیل روپیچ 33
3 60201 20 x 1/2" تبدیل روپیچ 30
4 60202 20 x 3/4" تبدیل روپیچ 25
5 60251 25 x 1/2" تبدیل روپیچ 16
6 60207 25 x 3/4" تبدیل روپیچ 16
7 60253 25 x 1" تبدیل روپیچ 16
8 60322 32 x 1" تبدیل روپیچ 8
9 60205 20x1/2" تبدیل توپیچ 30
10 60252 25x3/4" تبدیل توپیچ 16