سه راهی تبدیلی °87
ردیف شماره فنی قطر قطر1
سه راهی تبدیلی °87
1 Z3950PP 50 40
2 Z4075PP 75 40
3 Z3975PP 75 50
4 Z4111PP 110 40
5 Z4011PP 110 50
6 Z3911PP 110 75
7 Z3912PP 125 110
8 Z4016PP 160 110
9 Z3916PP 160 125