سه راه دیواری توپیچ °180 پرسی (سه راه دیواری)
ردیف شماره فنی شرح کالا "واحد سفارش عدد x = هرجعبه"
سه راه دیواری توپیچ °180 پرسی (سه راه دیواری)
1 920017 سه راه دیواری توپیچ °180 16*"1/2*16 10
2 920014 سه راه دیواری توپیچ °180 20*"1/2*20 9