درپوش
شماره فنی قطر طول واحد سفارش
درپوش
Z7140PP 40 39
Z7150PP 50
Z7150PP 75 24
Z7111PP 110 46 10
Z7112PP 125 50
Z7116PP 160 58