تبدیل پرسی
ردیف شماره فنی شرح کالا "واحد سفارش عدد x = هرجعبه"
تبدیل پرسی
1 921620 تبدیل 16*20 24
2 921625 تبدیل 16*25 15
3 922025 تبدیل 20*25 15
4 922032 تبدیل 20*32 10
5 922532 تبدیل 25*32 10