زانو توپیچ پرسی (زانو چپقی)
ردیف شماره فنی شرح کالا "واحد سفارش عدد x = هرجعبه"
زانو توپیچ پرسی (زانو چپقی)
1 920013 زانو چپقی "1/2*16 25
2 920009 زانو چپقی "1/2*20 20
3 920010 زانو چپقی "3/4*20 12
4 920011 زانو چپقی "3/4*25 8
5 920015 زانو چپقی "1*25 8
6 920012 زانو چپقی "1*32 6