تبدیل توپیچ پرسی
ردیف شماره فنی شرح کالا "واحد سفارش عدد x = هرجعبه"
تبدیل توپیچ پرسی
1 920201 تبدیل توپیچ "1/2*20 30 
2 920513 تبدیل توپیچ "1/2*16 30 
 3   920534   تبدیل توپیچ "3/4*25  12