تبدیل
ردیف شماره فنی قطر قطر1
 تبدیل
1 Z5050PP 40 50
2 Z5175PP 75
Z5110PP 110
4 Z5075PP 50 75
5 Z5111PP 110
6 Z5011PP 75
7 Z5012PP 110 125
8 Z5116PP 160
9 Z5016PP 125