سه راهی تبدیلی °45
ردیف شماره فنی قطر قطر1
سه راهی تبدیلی °45
1 Z3350PP 50 40
2 Z3475PP 75 40
3 Z3375PP 75 50
4 Z3511PP 110 40
5 Z3411PP 110 50
6 Z3311PP 110 75
7 Z3312PP 125 110
8 Z3416PP 160 110
9 Z3316PP 160 125