رابط پرسی
ردیف شماره فنی شرح کالا "واحد سفارش عدد x = هرجعبه"
رابط پرسی
1 920160 رابط مساوی 16 35
2 920220 رابط مساوی 20 24
3 920250 رابط مساوی 25 12
4 920320 رابط مساوی 32 9