درپوش با قابلیت شیر هواگیری
ردیف شماره فنی شرح کالا "واحد سفارش عدد x = هرجعبه"
درپوش با قابلیت پیچ هواگیری
1 30142 درپوش توپیچ با قابلیت نصب شیر هواگیری 1