زانو مساوی پرسی
ردیف شماره فنی شرح کالا "واحد سفارش عدد x = هرجعبه"
زانو مساوی پرسی
1 927016 زانو مساوی 16 32
2 927020 زانو مساوی 20 16
3 927025 زانو مساوی 25 8
4 927032 زانو مساوی 32 5