زانو سه راه دیواری توپیچ و صفحه دار 90 درجه پرسی (سه راه دیواری)
ردیف شماره فنی شرح کالا "واحد سفارش عدد x = هرجعبه"
زانو سه راه دیواری توپیچ و صفحه دار 90 درجه پرسی (سه راه دیواری)
 1  920004 زانو سه راه دیواری توپیچ 90 درجه 16*"1/2*16 9
 2  920007  زانو سه راه دیواری توپیچ  90 درجه 16*"1/2*20  8 
3 920008  زانو سه راه دیواری توپیچ 90 درجه 20*"1/2*20 8
4 920016  زانو سه راه دیواری توپیچ 90 درجه 16*"1/2*16 10
5 920081  زانو سه راه دیواری توپیچ 90 درجه 20*"1/2*20 6