کلکتور
ردیف شماره فنی شرح کالا "واحد سفارش عدد x = هرجعبه"
کلکتور
1 30121  کلکتور  "3/4-2b      1
2 30122  کلکتور  "3/4-3b       1
 3   30123   کلکتور  "3/4-4b       1
 4   30124   کلکتور   "3/4-5b      1
 5  30145  کلکتور  1-2b            1 
 6  30129  کلکتور  1-3b           1
 7  30128  کلکتور  1-4b            1 
 8  30127  کلکتور 1-5b             1 
  9   30125  کلکتور  1-6b           1
10  30126  کلکتور  1-7b           1 
11  30230  کلکتور 1-8b            1 
12  30239    کلکتور 1-9b              1 
13  30301  کلکتور   11/4-6b     1
14  30302  کلکتور  11/4-7b     1
15  30303  کلکتور  11/4-8b     1
16  30135  کلکتور  11/4-9b     1