بست لوله
ردیف شماره فنی شرح کالا "واحد سفارش عدد x = هرجعبه"
بست لوله
1 30162 بست تک 16   200
2 30163 بست جفت 16    100 
 3   30202   بست 20     100 
 4  30252  بست 25    100
  5   30322  بست 32   200
 6  30900  بست تک اردار   100