تبدیل روپیچ پرسی
ردیف شماره فنی شرح کالا "واحد سفارش عدد x = هرجعبه"
تبدیل روپیچ پرسی
1 921612 تبدیل روپیچ "1/2*16 34
2 922012 تبدیل روپیچ "1/2*20 28
3 922034 تبدیل روپیچ "3/4*20 20
4 922534 تبدیل روپیچ "3/4*25 14
5 922501 تبدیل روپیچ "1*25 12
6 923201 تبدیل روپیچ "1*32 8
 7 923214  تبدیل روپیچ "1/4 1*32   6