رابط کوپلی
ردیف شماره فنی شرح کالا "واحد سفارش عدد x = هرجعبه"  
رابط کوپلی
1 60160 رابط 16 30  
2 60200 رابط 20 24  
3 60250 رابط 25 8  
4 60320 رابط 32 6