سه راهی
ردیف شماره فنی زاویه قطر واحد سفارش
سه راهی
1 Z3040PP °45 40
2 Z3050PP 50 12
3 Z3075PP 75
4 Z3011PP 110
5 Z3012PP 125
6 Z3016PP 160
Z3240PP °87 40
8 Z3250PP 50 15
9 Z3275PP 75
10 Z3211PP 110
11 Z3212PP 125
12 Z3216PP 160