NewsCode21   تمدید گواهینامه فنی .
تاریخ         
لینک مرجع         
این مجموعه صنعتی به خواست پروردگار و با پشتکار پرسنل متخصص و مجرب در راستای حفظ و ارتقای کیفیت محصولات خود، برای سال سوم موفق به تمدید گواهینامه فنی از وزارت راه و شهرسازی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی گردد.